Privatna neurološka ordinacija i Centar AKUMED za komplementarne metode i tjelesno vježbanje
Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog

Početnacerebralna paraliza

Terapije

Akupunktura

Terapije

 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • medicinska masaža
 • herbalna terapija (više)
 • terapija magnetskom rezonancom
 • hiperbarična terapija u mekoj komori
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija (više)
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - više
 • redukcija tjelesne težine uz pomoc nutricionih dodataka i akupunkture te tjelesnog vježbanja - više
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • fizikalna terapija
 • fizioterapeut
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • joga za kralježnicu
 • pomoć kod primjene peptida BPC 157

Indikacije za integralnu terapiju:

 • cerebralna paraliza
 • multipla skleroza
 • pareza facijalisa
 • neuralgija trigeminusa
 • Guillan Barre sindrom (poliradikuloneuritis)
 • dijabetička neuropatija
 • diskopatija i radikulopatija
 • glavobolja i migrena
 • stanje nakon ozljede mozga i leđne moždine
 • stanja nakon ozljeda i oštećenja perifernih živaca
 • epilepsija
 • panični poremećaj i depresija
 • ovisnost o alkoholu i drogama
 • bolest motornog neurona
 • amiotorofična lateralna skleroza
 • anoreksija(više)
 • mucanje(više)

Udruga Snaga

UDRUGA INVALIDA CEREBRALNE PARALIZE SNAGA
Gajeva 11, 10360 Sesvete
Tel/fax 00 385 1 4923305
MB: 1806530
Žiro račun:2402006-1100404486 kod Erste banke
http://www.udrugasnaga.com
e mail: .

OPIS PROJEKTA: INTEGRALNA NEUROREHABILITACIJA DJECE I MLADIH SA CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM OŠTEĆENJIMA MOZGA


1. Kratki opis razvoja i djelovanja udruge


Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA osnovana je 26.02.2004. god kako bi okupljala invalidne osobe sa cerebralnom paralizom i članove njihovih obitelji prije svega u cilju skupljanja informacija o mogućim inovativnim terapijama za cerebralnu paralizu a u skladu sa novim saznanjima iz neurologije Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Predsjednica Udruge je Aida Babić, majka djeteta sa cerebralnom paralizom.


DETALJAN OPIS PROJEKTA


Danas je u Hrvatskoj više od 13.500 osoba sa dijagnozom cerebralne paralize,od toga oko 2000 djece.Cerebralna paraliza je neprogresivni poremećaj motorike zbog perinatalnog ili postnatalnog oštećenja mozga. Manifestira se motoričkom disfunkcijom a stupanj fizičke invalidnosti varira. Najveći rizik za razvoj stanja kojeg nazivamo cerebralna paraliza imaju djeca koja su rodjena prerano, s malom porodjajnom težinom ili s urodjenom malformacijom mozga. Često prerani porod, zbog kojeg nezreli mozak djeteta izložen mehaničkim i biokemijskim pritiscima dovodi do odumiranja odredjenog broja moždanih stanica i kasnije usporenog razvitka mozga. Dijagnosticiranje cerebralne paralize prije prve godine života djetat je otežano a magnetska rezonanca i kompjutorska tomografija uvelike olakšava postavljanje dijagnoze cerebralne paralize.

Cerebralnu parealizu možemo klasificirati prema tipu poteškoća kretanja na spastičku i atetoidnu a prema dijelu tijela zahvaćenog teškoćama keretanja na hemiplegiju, diplegiju i kvadriplegiju. U kombinaciji s navedenim klasifikacijama javlja se u dijagnosticiranju i ocjena težine poremećaja od blagog, umjerenog do teškog.Ako dijete ne sjedni stabilno u dobi od 4 godine i ne hoda u dobi od 8 godina neće nikad hodati samostalno.Jednom kada dijete uspostavi neku motoričku funkciju ono može samo napredovati i nema regresije u motoričkim funkcijama.

Djeca i mladi sa cerebralnom paralizom podvrgavaju se rehabilitacijskom tretmanu koji umanjuje spazam, jača mišiće i potiče motorički razvoj.


OPIS ISKUSTVA,POSTIGNUĆA I SPOSOBNOSTI


Klasično shvaćanje uvriježeno medju stručnjacima koji se bave ovim problemom je da kod cerebralne paralize nema velike pomoći te da se treba invalidima omogućiti potrebna njega i ortopedska pomogala. Mi kao roditelji djece   oboljele od cerebralne paralize ne mirimo se sa takvim stavom te smo u stalnoj potrazi za informacijama o novim spoznajama iz neurologije. Točnije radi se o fenomenu neuroplastičnosti koji je uočen relativno nedavno a koji upućuje na mogućnosti rehabilitacije oštećenog mozga.U potrazi za liječenjem koje se bazira na novijim spoznajama o mozgu kontaktirali smo program integralne neurorehabilitacije. Autorica metode je hrvatska neurologinja mr sci dr Maja Roje Novak (http://www.dr-roje.com). Metoda se je razvila na temelju ideja američkog fizioterapeuta Glenna Domana koji u Filadelfiji ima svoj Centar za unapredjenje ljudskih potencijala. Metoda integralne neurorehabilitacije oslanja se na postavke neuroplastičnosti te stvara okvir za terapijsku intervenciju koja može dovesti do oporavka motoričkih funkcija kod oboljelih od cerebralne paralize.

Ova terapija se bazira na novijim saznanjima o mozgu koja omogućava poticanje rasta mozga na prirodan način te u tom smislu omogućava razvoj mozga kod djece sa cerebralnom paralizom gdje je taj razvohj ometem, zaustavljen ili usporen.Ovakva ili slična terapija nije dostupna u službenim institucijama zdravstvenog sustava   te se ne može realizirati na teret HZZO-a.Ohrabreni dosadašnjim rezultatima kod naših korisnika a to su djeca i mladi sa cerebralnom paralizom želimo isti nastaviti te omogućiti ovu terapiju kod još većeg broja zainteresiranih pacijenata.

Korisnici Udruge SNAGA su djeca i mladi oboljeli od cerebralne paralize ali i drugi bolesnici sa oštećenejm mozga kojima Udruga omogućuje tretman integralnom neurorehabilitacijom .

Udrga SNAGA nema zaposlenih osoba a koristi se doniranim prostorom kao i telefonom. Osim za pravnog zastupnika i knjigovodju sva sredstva koriste   se namjenski tj. za liječenje djece sa cerebralnom paralizom putem metode integralne neurorehabilitacije te ukoliko je potrebno za prijevoz invalida do Centra.Predsjednik, tajnik i potpredsjednik Udruge su volonteri.


CILJEVI KOJI SE POSTIŽU


Rezultati liječenja metodom integralne neurorehabilitacije su više nego odlični do sada . Sva djeca i mladi koji su u spomenutom programu su postigli veliki napredak u svojoj motoričkoj spremnosti te tako umanjili svoj invaliditet. Takodjer oni žele apsolutni nastavak spomenute terapije jer je napredak kontinuiran.Takodjer ima sve više ostalih sa neurološkim inavaliditetom koji žele spomenuto liječenje .Takodjer razni donatori prepoznaju kalitetu našeg djelovanja te nam upućuju donacije a potporu smo dobili i od Ministarstva zdravstva RH kao i od Splitsko dalmatinske županije.

Ovaj program se ostvaruje   u suradnji sa hrvatskom neurologinjom dr Majom Roje Novak, voditeljicom privatn neurološke poliklinike te Centra za integralnu neurorahbilitaciju u Zagrebu, utoricom metode pod nazivom INTEGRALNA NERUROREHABILITACIJA (http://www.dr-roje.com): Ova terapija se bazira na novijim saznanjim o mozgu koja omogućava poticanje rasta mozga na prirprdan način te u tom smislu omogućava razvoj mozga kod djece sa cerebralnom paralizom gdje je taj razvoj ometem, zaustavljen ili usporen.Ovakva oili slična terapija nije dostupna u službenim institucijama zdravstvenog sustava   te se ne može realizirati na teret HZZO-a.Ohrabreni dosadašnjim rezultatima kod naših korisnika a to su djeca i mladi sa cerebralnom paralizom želimo isti nastaviti te omogućiti ovu terapiju kod još većeg broja zainteresiranih pacijenata.
S obzirom da je cerebralna paraliza invalidno stanje naši rezultati se vide golim okom jer se sastoje u oporavku motoričkih funkcija i smanjenju invalidnosti. O tome posjedujemo nekoliko video materijala koje imamo na DVD mediju kao i novinske članke te TV emisije.

Od početka našeg djelovanja obuhvatili smo projektom više od 30 osoba uglavnom djece ali i odraslih koji boluju od raznih oblika oštećenje mozga.

Svi spomenuti korisnici pokazuju napredak u svojoj motoričkoj spobonosti i žele nastavak integralne neurorehabilitacije. Takodjer postoje i drugi bolesnici koji šalju svoje molbe Udruzi da im omogući integralnu neurorehabilitaciju.

Naš cilj je umanjenje invaliditeta kod korisnika koji su u programu integralne neurorehabilitacije. U prosjeku je grupa od 20 korisnika podvrgnuta programu integralne neurorehabilitacije reducirala invaliditet za 20% u odnosu na početnu poziciju tijekom 1 godine tretmana integralnom neurorehabilitacijom.
Molimo pogledajte naše rezultate na videu, http://www.youtube.com, ključna riječ: Udruga SNAGA.


PLAN RADA za 2011 godinu


- Omogućiti spomenutim korisnicama besplatno liječenje integralnom neurorehabilitacijom tijekom 2011 godine svaki radni dan u trajanju od 3 sata na dan sa individualnim trenerima te uz razne druge metode stimulacije rasta i razvoja mozga. Potrebna sredstva za 20 korisnika iznose 1.000.000,00 kuna

- Organizirati prostor veći od postojećeg kako bi povećali kvalitet našeg neurorehabilitacijskog projekta


OČEKIVANI REZULTATI


Očekujemo ukupno smanjenje invaliditeta od 30%  u prosjeku za grupu naših korisnika obuhvaćenih ovim projektom a na temelju naših dosadašnjih iskustava od 2004 god do danas.


Za UDRUGU SNAGA
Aida Babić, predsjednica
Integralna neurorehabilitacija djece i mladih sa cerebralnom paralizom i drugim oštećenjima mozga.docVIDEO


Integralna neurorehabilitacija kod cerebralne paralize

Integralna neurorehabilitacija - Cerebralna paraliza

U suradnji sa Centrom za kineziologiju i gimnastiku AKUMED D.O.O.

Integralna neurorehabilitacija (INRA) je originalni terapijski protokol koji se sastoji od simultane primjene različitih terapijskih metoda da bi se obnovilo i promoviralo motoričke funkcije mozga.

Paralelno se oporavljaju govor i kognicija, također. Spomenute metode jesu:

 1. trening
 2. prehrana
 3. elektromagnetska stimulacija
 4. senzorna stimulacija
 5. respiracija
 6. hidracija
 7. stimulacija mišića i živaca

Filozofija integralne neurorehabilitacije:

  Integralna neurorehabilitacija - Cerebralna paraliza
 1. neuroplastičnost kompenzira moždana oštećenja i disfunkcije putem procesa rasta i reorganizacije mozga (neuroplastičnost je to veća što je mozak mlađi)
 2. rast mozga je potaknut stimulacijom mozga (preko senzornih ulaza), a rast mozga potiče neuroplastičnost
 3. rast mozga se također može promovirati i intrinzično i to pojačanom nutricijom, hidracijom i respiracijom
 4. neuroni su biološke elektromagnetske jedinice, a njihov metabolizam je podložan električnim i magnetskim utjecajima

Simultana primjena različitih terapijskih metoda stvara sinergiju gdje različite terapije optimiziraju i potiču jedna drugu. Sinergija stvara veliki terapijski potencijal INRA-e. INRA se može primijeniti na svako neprogresivno moždano oštećenje i bolest u svakoj životnoj dobi. Međutim, što je mozak mlađi ima veći kapacitet za oporavak.

Integralna neurorehabilitacija - Cerebralna paralizaTerapija se provodi svaki dan u trajanju 3 do 4 sata. Svaki bolesnik ima svog osobnog trenera. Program treninga određuje liječnik, a prema individualnom početnom motoričkom stanju. Trening se sastoji od modula, a modul od jediničnih vježbi za jačanje mišića i vježbanje postura tijela, a traje dva do tri sata. Kod kreiranja modula, vodi se računa o neurorazvojnom obrascu za motoriku kod djece. Kada se primarni motorički ciljevi postignu, program se mijenja itd. Nakon treninga, stimulaciju vrši liječnik u trajanju od 1 sat.

Rezultati ovog liječenja prate se putem video snimanja. Mjerenje se vrši putem bodovnika GMFM 66. Ovaj bodovnik ocjenjuje motoričku spremnost djeteta u odnosu na optimum, a to je normalni razvoj motorike za dob koji iznosi 100%. Njime se prate promjene u motoričkom statusu prije i nakon primjene odredjene rehabilitacijske terapije.

Neuroplastičnost

Neuroplastičnost

Mišljenje da se živčane stanice koje izgrađuju mozak ne mogu umnožavati predstavljalo je neurološku dogmu dugo vremena, međutim stvari se mjenjaju! Postoje mnoga suvremena znanstvena istraživanja koja govore upravo suprotno. Neurobiolog Fred Gage sa Salk Instituta iz Kalifornije je dokazao da se nove stanice stvaraju u hipokampusu, moždanoj regiji odgovornoj za memoriju.

Također je dokazano da se broj živčanih stanica (neurona) kod miševa koji su uzgajani u uvjetima stimulacije i aktivnosti povećava bitno u odnosu na zapuštene miševe. Upravo su ova saznanja osnova za metodu komplemetarne neurorehabilitacije koja se koristi u Američkom isntitutu za postignuće ljudskih potencijala u SAD-u, a koju je kreirao tim fizioterapeuta gosp. Glenn Doman. Njegova metoda daje novu nadu mnogoj cerebralno oštećenoj djeci koja su tretirana kao izgubljeni slučajevi. Na mnogoj djeci tretiranoj u tom institutu primjećeno je da je njihov psihomotorni razvoj premašio sva očekivanja.

NeuroplastičnostOsnovna ideja gosp. Domana je da je mozak oštećenog djeteta prestao rasti ili je usporio svoj rast, a da se spomenutim programom taj rast ubrzava. Također se smatra da je razvoj mozga fleksibilan proces i da je on u stalnoj mijeni. Proces rasta mozga može se olakšati putem vizualne, auditivne i taktilne stimulacije odn. da on može ubrzati povećanjem učestalosti, intenziteta i trajanja takve stimulacije. Različiti su nazivi i kliničke slike kojima se očituje oštećenje mozga. Neki od njih su: cerebralna paraliza, spasticnost, flakcidnost, distonija, autizam, hiperaktivnost, atetoza, mentalna retardacija. Za svaki od njih Domanov program ima neke posebnosti već u odnosu prema najdominantnijem problemu kod pojedinog djeteta. Kao i sve ostalo spomenuti program ne može pomoći svojoj djeci sa oštećenjem mozga iako se unaprijed ishod ne može znati. Također, ovaj program nije u kontradikciji sa klasičnim metodama fizikalne terapije već predstavlja njegovu nadopunu.

Više o fenomenu neuroplastičnosti možete pogledati ovdje:Istraživanje dr Maje Roje Novak o neuroplastičnosti možete pogledati na slijedećem linku:
Journal of Neurology & Stroke
Promoting Neuroplasticity in a Developing Brain: Integrated Neurorehabilitation (INRA) for Children with Cerebral Palsy - A Protocol Description and Case Report

Integralna neurorehabilitacija kod cerebralne paralize i drugih oštećenja mozga

Integralna neurorehabilitacija - Cerebralna paraliza

Integralna neurorehabilitacija u suradnji sa centrom AKUMED

1. Kod cerebralna paralize - vise
2. Kod multiple skleroze i drugih upalnih bolesti zivcanog sustava - vise
3. Kod anksio depresivnog sindroma,depresije i panicnog poremecaja - vise

Integralna neurorehabilitacija (INRA) je originalni terapijski protokol koji se sastoji od simultane primjene različitih terapijskih metoda da bi se obnovilo i promoviralo motoričke funkcije mozga. Paralelno se oporavljaju govor i kognicija, takodjer. Spomenute metode jesu:

 1. trening
 2. prehrana
 3. elektromagnetska stimulacija
 4. senzorna stimulacija
 5. respiracija
 6. hidracija
 7. stimulacija mišića i živaca
 8. TheraSuit metoda

Filozofija integralne neurorehabilitacije:

  Integralna neurorehabilitacija - Cerebralna paraliza
 1. neuroplastičnost kompenzira moždana oštećenja i disfunkcije putem procesa rasta i reorganizacije mozga (neuroplastičnost je to veća što je mozak mlađi)
 2. rast mozga je potaknut stimulacijom mozga (preko senzornih ulaza), a rast mozga potiče neuroplastičnost
 3. rast mozga se također može promovirati i intrinzično i to pojačanom nutricijom, hidracijom i respiracijom
 4. neuroni su biološke elektromagnetske jedinice, a njihov metabolizam je podložan električnim i magnetskim utjecajima

Integralna neurorehabilitacija - Cerebralna paralizaSimultana primjena različitih terapijskih metoda stvara sinergiju gdje različite terapije optimiziraju i potiču jedna drugu. Sinergija stvara veliki terapijski potencijal INRA-e. INRA se može primijeniti na svako neprogresivno moždano oštećenje i bolest u svakoj životnoj dobi. Međutim, što je mozak mlađi ima veći kapacitet za oporavak.

Terapija se provodi svaki dan u trajanju 3 do 4 sata. Svaki bolesnik ima svog osobnog trenera. Program treninga određuje liječnik, a prema individualnom početnom motoričkom stanju. Trening se sastoji od modula, a modul od jediničnih vježbi za jačanje mišića i vježbanje postura tijela, a traje dva do tri sata. Kod kreiranja modula vodi se računa o neurorazvojnom obrascu za motoriku kod djece. Kada se primarni motorički ciljevi postignu, program se mijenja itd. Nakon treninga, stimulaciju vrši liječnik u trajanju od 1 sat.

Rezultati ovog liječenja prate se putem video snimanja. Mjerenje se vrši putem bodovnika GMFM 66. Ovaj bodovnik ocjenjuje motoričku spremnost djeteta u odnosu na optimum, a to je normalni razvoj motorike za dob koji iznosi 100%. Njime se prate promjene u motoričkom statusu prije i nakon primjene određene rehabilitacijske terapije.

Video materijali rezultata integralne neurorehabilitacije:
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06
Video 07
Video 08
Video 09
Video 10
Video 11
Video 12
Video 13
Video 14
Video 15

Poštovani korisnici medicinskih usluga!

Drago mi je da ste posjetili moju stranicu…

Mogu vam pružiti usluge konzultacije, dijagnostike i liječenja živčanih bolesti prema najsuvremenijim standardima i trendovima u medicini uz maksimalno vrijeme i pažnju.

U mojoj ordinaciji primjenjuju se terapijske metode koje objedinjavaju najbolje iz konvencionalne i komplementarne (prirodne) medicine, a rezultati koje postižem su superiorni.

Javite se email-om ili telefonom još danas!

Srdačno Vaša
Dr. Maja
VIDEO

Neurologija vijesti

Zdrava prehrana kod multiple skleroze i drugih upalnih bolesti - priručnik za oboljele

autor: dr Maja Roje Novak

Kontakt podaci

Kontakt podaci - Neurološka ordinacija

Mr. sci. dr. Maja Roje Novak, spec. neurolog
Pavla Hatza 27, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
Tel./Fax.: +385 (0)1 5801 749
Mob.: +385 (0)91 5697 825
Email: info@dr-roje.com

Neurološke terapije

Akupunktura
 • klasična medikamentozna terapija
 • nutriciona terapija
 • homeopatija
 • akupunktura
 • medicinska masaža
 • herbalna terapija
 • terapija magnetskom rezonancom
 • hiperbarična terapija u mekoj komori
 • terapija koncentriranim kisikom
 • apiterapija
 • terapija alfalipoičkom kiselinom
 • terapija Calcium EAP
 • alohomeoterapija
 • kelacija (više)
 • Antiaging programi (“Zaustavite biološki sat”) - više
 • liječenje ruskim nootropicima
 • redukcija tjelesne težine uz pomoc nutricionih dodataka i akupunkture te tjelesnog vježbanja - više
 • nutriciona terapija( liječenje specijalnom prehranom i dodacima prehrani)
 • kineziterapija za djecu i odrasle
 • medicinski fitnes
 • joga za kralježnicu

Neurološka dijagnostika

Neurološka dijagnostika

U zdravstvenim ustanovama dr. Maje Roje Novak provode se dijagnostički postupci:

 • opći neurološki pregled
 • sistematski neurološki pregled
 • elektromioneurografija
 • elektroencefalografija
 • vikend dežurstvo za hitne slučajeve (prethodno nazvati telefonom)
 • analiza kose (materijal se šalje u SAD)

Broj posjeta na web stranici

Broj posjeta: 9981892
Trenutno online: 9